Individuele hulpverlening

De RDO is een charitatief fonds voor individuele hulpverlening ten behoeve van langdurig zieke of gehandicapte personen die in een financiële noodsituatie verkeren.

Enkele voorbeelden van individuele hulpverlening:

 • algemeen dagelijkse levensbehoeften (sta-op-stoel, fiets met trapondersteuning, matras, etc.);
 • vervoermiddelen voor gehandicapten;
 • aanpassingen in woning (traplift, voorzieningen in badkamer, etc.);
 • specifiek medisch geïndiceerde therapieën die niet volledig door de zorgverzekering of WMO, WLZ, ZvW en Jeugdwet vergoed worden;
 • schuldhulpverlening.

Structurele ondersteuning en vakanties vallen niet onder de doelstellingen.

Individuele hulpverlening: criteria voor een aanvraag

 • Een aanvraag moet ingediend worden door een hulpverlener/maatschappelijk werker van een erkende hulpverlenende instantie
 • Het fonds neemt alleen aanvragen in behandeling uit Nederland met uitzondering van de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Limburg
 • Sociale rapportage/hulpvraag moet geschreven worden op het officiële briefpapier van de organisatie
 • Opgave van medisch/sociale indicatie en financiële noodzaak van de aanvraag.
 • Het aanvraagformulier van de RDO dient volledig ingevuld en door alle partijen ondertekend te worden
 • Kopieën van salarisstrook of uitkering
 • Kopieën van toekenningen of afwijzingen van voorliggende voorzieningen
 • Kopie geldig identiteitsbewijs van de cliënt
 • Overzicht van aangeschreven fondsen
 • Recente bankafschriften (niet ouder dan twee maanden)
 • Giften worden in principe alleen verstrekt aan Nederlanders danwel personen met een geldige verblijfsvergunning
 • Bij overmaking van een gift wordt een verantwoording van het toegekende bedrag gevraagd

Let op: De aanvraag, inclusief bijlagen, dient digitaal te worden verzonden aan info@rdo.nl
Mocht u echter niet in de gelegenheid zijn documenten te scannen en per mail te verzenden dan graag per post toesturen.

Download het aanvraagformulier individuele noden en de criteria individuele noden.